Profil absolventa Mš

Profil absolventa MŠ v Sádku

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby získalo věku přiměřenou fyzickou,
psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání
(základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu atd.).

Hlavní cíle předškolního vzdělávání:

1) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

2) osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, pohyb v různém prostředí (házet a chytat míč,
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se ve vodě, na sněhu, ledu…)

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (správné držení tužky, umět zacházet s nůžkami, papírem, modelínou…)

zvládnou sebeobsluhu (osobní hygienu, postarat se o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat…)

zvládat jednoduchou obsluhu (postarat se o hračky, udržovat pořádek, uklidit po sobě)

pojmenovat části těla

vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc (koho přivolat, jakým způsobem)

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

a) Jazyk a řeč

správně vyslovovat hlásky, porozumět slyšenému (reprodukovat děj příběhu)

naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, utvořit jednoduchý rým

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), chápat slovní vtip a humor

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

vést rozhovor (poslouchat, neskákat do řeči, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

b) Poznávací schopnosti a funkce, matematické představy

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů podle určitých pravidel, poznat více, stejně, méně, první, poslední…

chápat prostorové pojmy ( vlevo, vpravo, dole….)

c) Sebepojetí, city, vůle

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

odpovídat za sebe a své jednání

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ,,NE“ v situacích, které to vyžadují (nechodit s cizím člověkem, nic si nebrat od cizích lidí…)

odhadovat, na co stačí a co zvládne

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

všímat si, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc – chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti,
mít ohled na druhého, nabídnout mu pomoc apod.

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci

Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní)

zdravit děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn atd.

adaptovat se na prostředí školy – vnímat základní pravidla jednání ve skupině, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu

vědět, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí – nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým…

chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí

dodržovat pravidla her, jednat správně, hrát fair

Dítě a svět (oblast environmentální)

orientovat se bezpečně v okolním prostředí – v okolí domova i školy

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí – dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, neničit okolí, neubližovat živým tvorům atd.

uvědomovat si, co je nebezpečné – manipulace s některými předměty, kontakt se zvířaty, přírodní a povětrnostní jevy

odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout