Projekt logopedie

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT

„PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2013“

Paní učitelky Eva Zdvořilá a Lenka Červená se zapojily do programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“. Vytvořily projekt „Krok za krokem od A do Z“, který je zaměřen na zlepšení celkové úrovně vyjadřovacích schopností u dětí v MŠ. Velmi nás potěšilo, že námi vypracovaný projekt byl společně s několika ostatními schválen.

Díky tomuto projektu naše MŠ získala od MŠMT dotaci 70 000,- Kč a z vlastních zdrojů do něj vložila 11 135,- Kč. Celková částka81 135,- Kč byla určena k zakoupení logopedických pomůcek, počítačové techniky, knížek apod.

Díky promyšlené a pravidelné logopedické práci došlo u většiny dětí nejen k výraznému zlepšení vyjadřovacích schopností, ale ,,rozmluvily“ se i děti, které se dříve styděly mluvit před ostatními. Celý projekt úzce souvisel se Školním vzdělávacím programem, jehož vzdělávací celek ,,Pohádky a příběhy skřítka Medovníčka“ aneb ,,Čteme dětem“ je rozpracován ve čtyřech rámcových integrovaných blocích na celý školní rok.

Časový a pracovní harmonogram realizace projektu byl dodržen, pokračovat budeme i nadále – při činnostech budou využívány nové pomůcky, které naše mateřská škola díky projektu získala.

Projekt se prolínal i s ostatními činnostmi v MŠ – rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorické cviky, hry na rozvoj smyslů, cvičení rozvíjející rytmické a rozumové schopnosti atd. Projekt také úzce souvisel s doplňkovým programem ,,Medovníček čte dětem“ (předčtenářská gramotnost v MŠ). Celkem bylo do projektu zapojeno všech 40 dětí (100%), individuálně 15 dětí (37%). Skupinová práce probíhala během dopoledne při řízených činnostech a na lehátkách před četbou pohádky. Individuální práce byla prováděna buď při ranních hrách, po obědě, při odpoledním odpočinku (pokud dítě nespí) nebo při odpoledních činnostech.

Logopedická prevence spočívala především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení = cvičení na polohování a pohyblivost jazyka, tváří, čelisti měkkého patra a mimického svalstva. Dále to jsou rozhovory s dětmi, prohlížení knížek, čtení malovaných obrázků, cvičení rozvíjející sluch, zrak, hry na rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování a používání správné gramatiky, poslech a zpívání písniček a nácvik básniček, čtení pohádek (každý den), dramatizace. 1x týdně je kroužek Povídálek, hra na zobcovou flétnu, plavecký výcvik ( září – listopad, leden – březen – vždy po deseti lekcích).

Největší přínos tohoto projektu byl nejen ve zlepšení vyjadřovacích schopností a lepší výslovnosti hlásek (u některých dětí), ale i to, že činnosti, týkající se logopedie, děti velice baví a samy je vyžadují.