Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ SÁDEK
ZVOLENÉ NA OBDOBÍ LET 2017 – 2020

Předsedkyně: Mgr. Petra Nyklová – zástupce rodičů žáků z obce Sádek

Členové: Bc. Vladimír Andrlík – zástupce spoluvlastníka školy Obce Kamenec
Mgr. Martina Hegrová – zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Olga Kotvová – zástupce spoluvlastníka školy Obce Sádek
Andrea Šafránková, DiS.- zástupce rodičů žáků z obce Kamenec
Mgr. Pavla Švábová – zástupce pedagogických pracovníků

Školská rada se řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský
zákon). Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Obsah znění výše uvedených § 167 a § 168 školského zákona je shrnut do následujících bodů:

Školská rada:
 školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovuje počet jejích členů
 funkční období členů školské rady je tři roky
 zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda
 třetinu školské rady jmenuje zřizovatel a spoluvlastník, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků

Činnost školské rady:
 vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
 projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy
 podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy