Top
+420 461 724 465, +420 731 615 256 - ředitelna, sborovna, školní družina

Mateřská škola v Sádku leží na samém okraji Vysočiny, v chráněné oblasti Žďárské vrchy,

tři kilometry od města Poličky. Právě její poloha nám umožňuje být v blízkém kontaktu s přírodou, s níž děti přicházejí každodenně do styku – ať už formou nejrůznějších činností v mateřské škole nebo při pobytu venku.

Mateřská škola patří od roku 2003 pod základní školu, ředitelkou celé školy je Mgr. Ladislava Plachá, vedoucí učitelkou MŠ je Eva Zdvořilá. Budova, ve které se nachází mateřská i základní škola, byla postavena v 19. století a měla sloužit především základní škole. Během let byla různě přestavována a modernizovaná .

Prostory mateřské školy se nacházejí v přízemí – prostorná herna a ložnice ( v současné době slouží zároveň jako druhá třída ), šatna, sociální zařízení a jídelna ( společná pro mateřskou i základní školu).

Budova školy je obklopena pěknou moderní zahradou s novými herními prvky pro děti. Slouží především pro mnohé pohybové aktivity, ale i pro získávání nejrůznějších poznatků o světě kolem nás.

Vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle námi zpracovaného Školního vzdělávacího programu, který vychází ze základního dokumentu pro MŠ = Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( RVP PV ). Program je sestaven tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí. Klademe důraz na rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností, do mnohých aktivit zapojujeme i rodinu – v úzké vazbě na ni pomáháme zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. Využíváme k tomu přirozené touhy dítěte po poznání a při tom mu předáváme takové hodnoty a postoje, které přispívají k formování jeho osobnosti. Máme zájem na tom, aby z dětí vyrostli lidé, kteří vědí, že slušností je pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, neutíkat před zodpovědností …

Snažíme se, aby i prostředí mateřské školy bylo příjemné – chceme, aby bylo veselé, zábavné a hravé, aby se u nás děti cítily dobře – to vše v kombinaci s odbornou péčí a heslem

,, s úsměvem jde všechno líp“.