Top
+420 734 560 256 - ředitelna, sborovna, +420 731 615 256 - školní družina

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ SÁDEK

ZVOLENÉ NA OBDOBÍ 1. 7. 2021 – 30. 6. 2024

Předsedkyně:  Mgr. Martina Hegrová – zástupce pedagogických pracovníků

Členové: Bc. Vladimír Andrlík – zástupce spoluvlastníka školy Obce Kamenec

Mgr. Pavlína Boštíková – zástupce rodičů žáků z obce Sádek

Mgr. Veronika Ptáčková – zástupce rodičů žáků z obce Kamenec

Ludmila Sládková – zástupce zřizovatele školy Obce Sádek

Mgr. Pavla Švábová – zástupce pedagogických pracovníků

Školská rada se řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Obsah znění výše uvedených § 167 a § 168 školského zákona je shrnut do následujících bodů:

Školská rada:

školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovuje počet jejích členů
funkční období členů školské rady je tři roky
zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda
třetinu školské rady jmenuje zřizovatel a spoluvlastník, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků

Činnost školské rady:

vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy