Top
+420 734 560 256 - ředitelna, sborovna, +420 731 615 256 - školní družina

Základní škola a Mateřská škola Sádek, okres Svitavy s právní subjektivitou byla zřízena sloučením Základní školy Sádek, okres Svitavy a Mateřské školy Sádek, okres Svitavy k datu 1. 1. 2003 s vymezením úkolů ve zřizovací listině vydané Obcí Sádek.

Naše škola je málotřídní základní školou s pěti postupnými ročníky 1. stupně, a to školou trojtřídní. Kapacita školy je 80 žáků.

Součástí školy je také školní družina, její kapacita je 25 žáků, dále mateřská škola s kapacitou 40 žáků a školní jídelna s kapacitou 95 strávníků.

Škola je spádovou oblastí pro žáky dvou obcí – Sádek a Kamenec u Poličky, obě obce jsou spoluvlastníky školy.

Jednoposchoďová školní budova byla dostavěna v roce 1879, vyučování v ní započalo 16. září 1879. Je situována v centru obce Sádek, s dobrou dostupností autobusové dopravy.

Dnes škola využívá tři kmenové učebny, malou školní družinu, sociální zařízení v 1. poschodí a šatnu v přízemí. K dispozici jsou ředitelna a sborovna.

V přízemí jsou dále herna, ložnice a malá třída mateřské školy, kuchyň a školní jídelna, šatny, sociální zařízení, plynofikovaná kotelna a další místnosti důležité pro provoz školy.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zaměření školy vychází z požadavků rodičů, z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků a ze vzdělávacích tradic naší školy.

Školní vzdělávací program „ŠKOLA – STROM POZNÁNÍ“ vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Je zaměřen na osobní maximum každého žáka, respektuje jeho možnosti, schopnosti a individuální potřeby.

Jeho cílem je vést děti od hraní v nejnižších ročnících přes aktivní poznávání učiva až po vědění a pochopení, ke kterému dospějí na konci 5. ročníku, v době, kdy budou končit 1. stupeň základní školy a opouštět naši školu.

Jsme škola vesnická a máme blízko k přírodě a její ochraně. Proto jsme si jako symbol našeho ŠVP zvolili STROM.

S = škola srozumitelná a spolupracující
T = škola tvořivá a tolerantní
R = škola rodinná a radostná
O = škola otevřená a objevující
M = škola motivující, myslící a málotřídní
, a to neznamená malé třídy! To je, že se všichni znají, že si pomáhají, že se mají rádi, že jsou kamarádi…

NAŠE DESATERO

1. Osobnostní a sociální výchova – samostatný vyučovací předmět
2. Jazyková komunikace – výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
3. Logické myšlení a představivost (porozumění potřebě vzdělávat se, vzdělávat s porozuměním)
4. Uplatňování prvků Zdravé školy
5. Práce s informacemi
6. Rozvoj sportu a dalších tělesných aktivit
7. Integrace a inkluze
8. Rozpoznávání nebezpečí – prevence sociálně patologických jevů
9. Příprava žáků 5. ročníku na přechod do poličských škol
10. Celoživotní vzdělávání pedagogů